Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FINCH
I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Finch;
4. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.finch.com.pl/pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Finch J. Zięba a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod http://www.finch.com.pl/pl/.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod http://www.finch.com.pl/pl/ , prowadzony jest przez J. Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Finch.
Dane adresowe / kontaktowe:
FINCH
ul. Główna 6, 99-235 Pęczniew
NIP: 828-134-01-04
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@finch.com.pl.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub
c) Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.finch.com.pl/pl/ ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
2.9. Niniejszy Regulamin dotyczy polskojęzycznego Sklepu Internetowego, obsługującego jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep anglojęzyczny przeznaczony jest dla Klientów spoza Polski, którzy nie mają możliwości zakupu towarów w sklepie polskojęzycznym.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. Można również dokonać zakupu bez konieczności rejestracji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji lub/oraz złożenia zamówienia bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Finch Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Finch Sklep Internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub/oraz dokonać zamówienia bez rejestracji bez uprzedniej zgody Finch Sklep Internetowy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Wszystkie dane osobowe Klientów przechowywane są z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. i nie ulegną przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż sama realizacja zamówienia.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.finch.com.pl/pl/, dokonać wyboru towaru oraz jego wariacji (np. rozmiaru lub innej dostępnej) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów".
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Finch Sklep Internetowy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia przy metodzie płatności „Przelew" Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr:", zawierającą link za pomocą którego należy potwierdzić zamówienie oraz wszystkie istotne elementy Zamówienia.
4.8. Po złożeniu Zamówienia przy wyborze płatności "Płatność on-line", Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr:", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz link do dokonania płatności w portalu Transferuj.pl.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o których mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. W przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem drogą email celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia towarów dla innych klientów.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przy czym wiążący jest adres pozostawiony w Sklepie Internetowym.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty za Zamówienie.
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera / listonosza i Klienta.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu (na życzenie - faktury VAT).
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Alior Bank 17 2490 0005 0000 4510 2050 0309 ,
b) kartą kredytową i e-przelewem - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl
c) za pobraniem
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres firmy Finch podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku [przykładowo]: towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym Finch Sklep Internetowy dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: Finch J. Zięba, ul. Główna 6, 99-235 Pęczniew
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Finch Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie posiadają gwarancję, są fabrycznie nowe, oryginalne, nie używane, chyba, że charakter przedmiotu lub jego opis stanowią inaczej.
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@finch.com.pl. Finch Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Postanowienia końcowe
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Finch Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.